Det innføres nye takster i Oslo fra 1. januar 2024

Vegdirektoratet:

Nye bomtakster i Oslo fra 2024

Fra årsskiftet øker takstene i Fjellinjens bomstasjoner. Her finner de nye takstene.

Publisert Sist oppdatert

Vegdirektoratet har vedtatt takstendringen for Oslopakke 3. Endringen er i tråd med vedtak i tilleggsavtale til Oslopakke 3-avtalen for perioden 2022-2036. Det er lokalpolitisk enighet om endringene, jf. vedtak i Viken fylkeskommune 21. juni, i Oslo bystyre 22. juni 2022.

Osloringen og Indre ring har innkreving i begge retninger. På Bygrensen er det kun innkreving i retning inn mot Oslo.

Ladbare hybrider i takstgruppe 1 betaler normaltakst.

Det kreves ikke inn rushtidstillegg på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli måned.

Takstgruppe 1 omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt alle kjøretøy uavhengig av vekt i kjøretøykategori M1. Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av kjøretøy som er registrert i kjøretøykategori M1.

For at kjøretøy over 3 500 kg i kategori M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale.

Rabattordninger

Det vedtatte takst- og rabattsystemet medfører:

· Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brukeravtale og brikke får 20 prosent rabatt. Øvrige kjøretøy får ingen brikkerabatt.

· Felles timesregel for alle bomstasjonene i Indre ring og Osloringen, dvs. hvert kjøretøy belastes for kun én passering per time. Ordningen gjelder for både takstgruppe 1 og takstgruppe 2.

· Timesregel for alle bomstasjonene i Bygrensesnittet, dvs. hvert kjøretøy belastes for kun én passering pr time. Ordningen gjelder for både takstgruppe 1 og takstgruppe 2.

· Felles passeringstak på 120 passeringer per kalendermåned for Indre ring og Osloringen. Ordningen gjelder for både takstgruppe 1 og takstgruppe 2.

· Passeringstak på 60 passeringer per kalendermåned i Bygrensesnittet. Ordningen gjelder for både takstgruppe 1 og takstgruppe 2.

· Maksitaxier over 3500 kg betaler takst som for takstgruppe 1. Drosjeeier må søke Fjellinjen om ordningen og vedlegge dokumentasjon på drosjeløyve, hvilken taxisentral han tilhører og registreringsnummer på kjøretøyet. Avtalen må fornyes hvert annet år.

Alle rabattordninger, med unntak av timesregel, forutsetter gyldig brukeravtale og elektronisk brikke.

Fritak

Det gis fritak for betaling av bompenger ifølge enhver tids gjeldene takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:

 · Syklende og gående

· Passasjerer i alle typer kjøretøy

· Motorsykler og mopeder

· Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag

· Kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute*

· Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede, hvor tillatelsen er gitt for minimum to år*

· Kjøretøy eid og/eller leaset av NATO-hovedkvarteret JWC på Jåttå. Fritaket kan gis for inntil 2 år av gangen*

· NATO-kjøretøy i øvelse**

I tillegg skal følgende fritak gjelde for Oslopakke 3 trinn 3:

· Kjøretøy registrert som hydrogenkjøretøy (HY)

· Kjøretøy eid av diplomater*

Tidligere har det for fritak for hydrogenkjøretøy (HY) vært krav om gyldig avtale og brikke. Vegdirektoratet har nå vedtatt at det nå ikke lenger er krav om gyldig avtale og brikke.

Her er det nye satsene (avvik fra dagens satser i parentes):

Powered by Labrador CMS